Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans

per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

Activa

 

Bedragen x € 1.000

2019

2018 ¹)

 

Vaste activa

  
    
 

Vastgoedbeleggingen

  

1.1

DAEB vastgoed in exploitatie

5.006.298

4.537.342

1.2

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

549.958

507.193

1.3

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

86.897

75.173

  

5.643.153

5.119.708

    
 

Materiële vaste activa

  
 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

17.044

15.497

    
 

Financiële vaste activa

  

2.1

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

364.468

313.643

2.2

Vordering op groepsmaatschappijen

-

3.476

2.3

Andere deelnemingen

1.841

2.203

2.4

Latente belastingvorderingen

14.625

-

2.5

Leningen u/g

39.000

57.000

2.6

Overige vorderingen

1.108

1.174

  

421.042

377.496

    
 

Totaal vaste activa

6.081.239

5.512.701

    
 

Vlottende activa

  
 

Voorraden

  
 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

-

1.744

3.1

Overige voorraden

8.059

10.962

  

8.059

12.706

    
 

Vorderingen

  

4.1

Huurdebiteuren

1.721

2.053

4.2

Vorderingen groepsmaatschappijen

26.687

20.193

 

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

-

21

4.3

Overige vorderingen

7.497

2.693

4.4

Overlopende activa

51.583

40.860

  

87.488

65.820

    
    

5.0

Liquide middelen

110.830

91.442

    
 

Totaal vlottende activa

206.377

169.968

    
 

TOTAAL ACTIVA

6.287.616

5.682.669

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.

Passiva

 

Bedragen x € 1.000

2019

2018 ¹)

 

Eigen vermogen

  

6.1

Herwaarderingsreserve

3.959.636

3.539.854

6.2

Wettelijke en statutaire reserves

94.090

58.016

6.3

Overige reserves

972.510

786.032

 

Totaal groepsvermogen

5.026.236

4.383.902

    
 

Voorzieningen

  
 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

6.935

935

 

Voorziening latente belastingverplichtingen

-

27.390

7.1

Voorziening deelnemingen

7.414

7.287

 

Overige voorzieningen

1.087

2.377

 

Totaal voorzieningen

15.436

37.989

    
 

Langlopende schulden

  
 

Schulden aan kredietinstellingen

1.152.902

1.177.902

8.1

Overige schulden

6.131

5.483

 

Totaal langlopende schulden

1.159.033

1.183.385

    
 

Kortlopende schulden

  
 

Schulden aan kredietinstellingen

25.000

23.169

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

1.320

501

9.1

Schulden aan groepsmaatschappijen

-

2.095

9.2

Belastingen en premies sociale verzekeringen

16.602

8.399

9.3

Overige schulden

3.614

4.247

9.4

Overlopende passiva

40.375

38.982

 

Totaal kortlopende schulden

86.911

77.393

    
 

TOTAAL PASSIVA

6.287.616

5.682.669

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.