Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige gescheiden balans

per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

DAEB
2018 ¹)

Niet-DAEB
2018 ¹)

Vaste activa

    
     

Vastgoedbeleggingen

    

DAEB vastgoed in exploitatie

5.006.298

-

4.537.342

-

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

-

549.958

-

507.193

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

85.523

1.374

74.959

214

 

5.091.821

551.332

4.612.301

507.407

     

Materiële vaste activa

    

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

8.854

8.190

6.997

8.500

     

Financiële vaste activa

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

828.183

364.468

715.506

313.643

Vordering op groepsmaatschappijen

127.837

39.000

177.837

60.476

Andere deelnemingen

-

1.841

-

2.203

Latente belastingvorderingen

13.332

1.293

-

-

Overige vorderingen

-

1.108

-

1.174

 

969.352

407.710

893.343

377.496

     

Totaal vaste activa

6.070.027

967.232

5.512.641

893.403

     

Vlottende activa

    

Voorraden

    

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

-

-

-

1.744

Overige voorraden

59

8.000

148

10.814

 

59

8.000

148

12.558

     

Vorderingen

    

Huurdebiteuren

1.544

177

1.863

190

Vorderingen groepsmaatschappijen

36.881

19.739

37.563

14.335

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

-

-

-

21

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

-

-

-

Overige vorderingen

7.451

46

2.468

225

Overlopende activa

48.868

2.715

37.057

3.803

 

94.744

22.677

78.951

18.574

     
     

Liquide middelen

104.736

6.094

69.572

21.870

     

Totaal vlottende activa

199.539

36.771

148.671

53.002

     

TOTAAL ACTIVA

6.269.566

1.004.003

5.661.312

946.405

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.
per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

x € 1.000

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

DAEB
2018 ¹)

Niet-DAEB
2018 ¹)

Eigen vermogen

    

Herwaarderingsreserve

3.467.102

492.534

3.047.093

492.761

Wettelijke en statutaire reserves

586.624

94.090

550.777

58.016

Overige reserves

972.510

241.559

786.032

164.729

Totaal eigen vermogen

5.026.236

828.183

4.383.902

715.506

     

Voorzieningen

    

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

6.935

-

935

-

Voorziening latente belastingverplichtingen

-

-

23.949

3.441

Voorziening deelnemingen

-

7.414

-

7.287

Overige voorzieningen

869

218

1.757

620

Totaal voorzieningen

7.804

7.632

26.641

11.348

     

Langlopende schulden

    

Schulden aan kredietinstellingen

1.152.902

127.837

1.177.902

177.837

Overige schulden

3.694

2.437

3.179

2.304

Totaal langlopende schulden

1.156.596

130.274

1.181.081

180.141

     

Kortlopende schulden

    

Schulden aan kredietinstellingen

25.000

-

23.169

-

Schulden aan leveranciers

1.333

-13

486

15

Schulden aan groepsmaatschappijen

-

29.933

2.095

31.705

Belastingen en premies sociale verzekeringen

10.931

5.671

2.847

5.551

Overige schulden

3.334

280

3.813

277

Overlopende passiva

38.332

2.043

37.278

1.862

Totaal kortlopende schulden

78.930

37.914

69.688

39.410

     

TOTAAL PASSIVA

6.269.566

1.004.003

5.661.312

946.405

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.