Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige gescheiden kasstroomoverzicht 2019

Bedragen x € 1.000

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

DAEB
2018 ¹)

Niet-DAEB
2018 ¹)

Operationele activiteiten

    

Huurontvangsten

176.144

24.806

170.476

26.425

Vergoedingen

16.586

809

16.935

880

Overheidsontvangsten

-

-

-

-

Overige bedrijfsontvangsten

423

-

17

-

Ontvangen interest

3.766

1.413

5.818

2.976

Saldo ingaande kasstromen

196.919

27.028

193.246

30.281

     

Erfpacht

-681

-505

-1.096

-334

Betalingen aan werknemers

-23.770

-

-21.321

-1.246

Onderhoudsuitgaven

-36.271

-2.637

-46.995

-3.670

Overige bedrijfsuitgaven

-37.277

-5.133

-41.011

-1.843

Betaalde interest

-47.488

-4.084

-49.830

-6.365

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

437

-325

-

-

Verhuurderheffing

-28.301

-7

-27.115

-16

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

-864

-203

-600

-98

Vennootschapsbelasting

-2.410

-1.464

-

-

Saldo uitgaande kasstromen

-176.625

-14.358

-187.968

-13.572

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

20.294

12.670

5.278

16.709

     

(Des)investeringsactiviteiten

    

MVA ingaande kasstroom

    

Verkoopontvangsten bestaande huur

87.668

19.782

49.827

23.172

Verkoopontvangsten grond ²)

9.660

-

-16

-

Tussentelling ingaande kasstromen MVA

97.328

19.782

49.811

23.172

     

MVA uitgaande kasstroom

    

Nieuwbouw huur

-37.485

-680

-32.118

-106

Verbeteruitgaven

-16.468

-2.303

-24.741

-2.741

Aankoop

-45.348

-18.137

-34.830

-11.189

Sloopuitgaven

296

-

-211

-12

Investeringen overig

-2.122

-1.538

-9.788

-1.329

Tussentelling uitgaande kasstromen MVA

-101.127

-22.658

-101.688

-15.377

     

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-3.799

-2.876

-51.877

7.795

     

FVA

    

Ontvangsten verbindingen

707

41.100

-

186.173

Ontvangsten overig

66.000

-

130.000

-

Uitgaven verbindingen

-25.118

-665

-115.856

-46.092

Uitgaven overig

-

-

-

-

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

41.589

40.435

14.144

140.081

     

Kasstroom uit (des)investeringen

37.790

37.559

-37.733

147.876

Bedragen x € 1.000

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

DAEB
2018 ¹)

Niet-DAEB
2018 ¹)

Financieringsactiviteiten

    

Uitgaand

    

Aflossingen geborgde leningen

-23.169

-

-39.236

-

Aflossing ongeborgde leningen

-

-66.000

-

-130.000

Kasstroom uit financieringsuitgaven

-23.169

-66.000

-39.236

-130.000

     

Toename (afname) van geldmiddelen

34.915

-15.771

-71.691

34.585

Wijziging kortgeld

249

-5

11.822

-12.900

     

Aansluiting geldmiddelen

    

Liquide middelen per 1 januari

69.572

21.870

129.441

185

Liquide middelen per 31 december

104.736

6.094

69.572

21.870

     

Mutatie geldmiddelen

35.164

-15.776

-59.869

21.685

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.
  • 2 In 2019 is voor het ontwikkelrecht op het project Lieven ontvangen in de DAEB tak. Dit bedrag is per jaareinde verrekend met de rekening-courant positie Niet-DAEB. Deze rekening-cournant positie wordt in 2020 afgerekend.

Toelichting aard van niet-DAEB activiteiten

De niet-DAEB activiteiten van Woonstichting De Key bestaand met name uit het exploiteren van vastgoed dat niet kwalificeert als vastgoed voor diensten van algemeen en economisch belang.

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 30 juni 2020

algemeen directeur-bestuurder

Woonstichting Lieven de Key/Woonstichting De Key

L. Bobbe

was getekend:

Raad van Commissarissen,

Woonstichting Lieven de Key/Woonstichting De Key

H. M. Amman
G. ter Horst
P.W. Ploegsma
E. Spek
R.T. Kervezee
E. Letter-Stomphorst