Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige gescheiden winst- en verliesrekening over 2019

Bedragen x € 1.000

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

DAEB
2018 ¹)

Niet-DAEB
2018 ¹)

Huuropbrengsten

175.516

24.803

172.193

24.514

Opbrengsten servicecontracten

17.899

672

13.638

462

Lasten servicecontracten

-17.185

-583

-14.304

-408

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-18.932

-3.531

-14.526

-2.348

Lasten onderhoudsactiviteiten

-41.099

-3.916

-46.005

-4.857

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-28.831

-1.642

-39.780

-1.740

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

87.368

15.803

71.216

15.623

     

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

-

11.148

-

-

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

-367

-1.376

-

-770

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

-367

9.772

-

-770

     

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

92.307

18.789

49.378

23.350

Toegerekende organisatiekosten

-1.164

-42

-893

-103

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-76.091

-16.543

-37.152

-21.826

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

15.052

2.204

11.333

1.421

     

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

449.454

37.016

481.334

17.729

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-6.928

-2.814

-1.543

2.124

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

442.526

34.202

479.791

19.853

     

Overige organisatiekosten

-2.780

28

-2.494

-

Leefbaarheid

-2.096

-195

-1.656

-100

     

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

6.068

1.394

6.113

2.858

Rentelasten en soortgelijke kosten

-47.416

-4.047

-48.680

-6.375

Saldo financiële baten en lasten

-41.348

-2.653

-42.567

-3.517

     

Resultaat voor belastingen

498.355

59.161

515.623

32.510

     

Belastingresultaat uit gewone bedrijfsvoering

31.305

3.151

-31.320

-12.062

Resultaat deelneming

112.674

50.362

57.588

37.140

     

RESULTAAT NA BELASTINGEN

642.334

112.674

541.891

57.588

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.