Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2019

 

Bedragen x € 1.000

2019

2018 ¹)

10

Huuropbrengsten

200.319

196.707

 

Opbrengsten servicecontracten

18.571

14.100

 

Lasten servicecontracten

-17.768

-14.711

11

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-22.463

-16.874

12

Lasten onderhoudsactiviteiten

-45.015

-50.862

13

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-30.473

-41.520

 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

103.171

86.840

    
 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.148

-

 

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

-1.743

-770

 

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.405

-770

    
 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

76.338

44.546

 

Toegerekende organisatiekosten

-1.206

-996

 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-67.294

-34.619

 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

7.838

8.931

    

14

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

495.888

502.885

15

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-9.742

581

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

486.146

503.466

    

16

Overige organisatiekosten

-2.752

-2.494

 

Leefbaarheid

-2.291

-1.756

    
 

Bedrijfsresultaat

601.517

594.217

    

17

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

3.415

3.105

18

Rentelasten en soortgelijke kosten

-47.416

-49.188

 

Saldo financiële baten en lasten

-44.001

-46.083

    
 

Resultaat voor belastingen

557.516

548.134

    

19

Belastingen

34.456

-43.382

20

Resultaat deelneming

50.362

37.139

    
 

RESULTAAT NA BELASTINGEN

642.334

541.891

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.