Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Directe methode

Bedragen x € 1.000

2019

2018 ¹)

Operationele activiteiten

  

Huurontvangsten

216.725

212.708

Vergoedingen

17.930

18.336

Overheidsontvangsten

-

-

Overige bedrijfsontvangsten

515

17

Ontvangen interest

-

-

Saldo ingaande kasstromen

235.170

231.061

   

Erfpacht

-1.192

-1.521

Betalingen aan werknemers

-24.202

-22.909

Onderhoudsuitgaven

-41.793

-52.494

Overige bedrijfsuitgaven

-44.664

-46.184

Betaalde interest

-47.747

-50.071

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-

-

Verhuurderheffing

-29.041

-27.860

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden

-1.087

-707

Vennootschapsbelasting

-4.822

-351

Saldo uitgaande kasstromen

-194.548

-202.097

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

40.622

28.964

   

(Des)investeringsactiviteiten

  

MVA ingaande kasstroom

  

Verkoopontvangsten bestaande huur

87.363

52.968

Verkoopontvangsten grond

9.660

-14

Tussentelling ingaande kasstromen MVA

97.023

52.954

   

MVA uitgaande kasstroom

  

Nieuwbouw huur

-38.281

-32.224

Verbeteruitgaven

-18.945

-27.667

Aankoop

-30.681

-17.551

Nieuwbouw verkoop

-

-

Sloopuitgaven

296

-223

Investeringen overig

-5.706

-11.619

Tussentelling uitgaande kasstromen MVA

-93.317

-89.284

   

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

3.706

-36.330

   

FVA

  

Ontvangsten verbindingen

400

-

Ontvangsten overig

-

100

Uitgaven verbindingen

-260

-

Uitgaven overig

-

-

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

140

100

   

Kasstroom uit (des)investeringen

3.846

-36.230

Directe methode

Bedragen x € 1.000

2019

2018 ¹)

Financieringsactiviteiten

  

Ingaand

  

Nieuwe te borgen leningen

-

-

Nieuwe ongeborgde leningen

-

-

   

Uitgaand

  

Aflossingen geborgde leningen

-23.169

-39.235

Aflossingen ongeborgde leningen

-

-

Kasstroom uit financieringsuitgaven

-23.169

-39.235

   

Toename (afname) van geldmiddelen

21.299

-46.501

Wijziging kortgeld

245

-484

   

Aansluiting geldmiddelen

  

Liquide middelen per 1 januari

119.275

166.260

Liquide middelen per 31 december

140.819

119.275

   

Toename (afname) van geldmiddelen

21.544

-46.985

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.

In de kasstroom 'verkoopontvangsten bestaande huur' is de samengestelde kasstroom opgenomen uit hoofde van een verkoop en- aankooptransactie met dezelfde tegenpartij die financieel gelijktijdig is afgewikkeld.

In de kasstroom 'verkoopontvangsten grond' is de samengestelde kasstroom opgenomen uit hoofde van een verkooptransactie en een transactie afkoop erfpacht die financieel gelijktijdig is afgewikkeld.

In de kasstroom 'uitgaven verbindingen' is de samengestelde kasstroom opgenomen in verband met de financiële afwikkeling van IJburgermaatschappij C.V, waarbij het saldo van de schuld van IJburgermaatschappij C.V. is verrekend.