Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans

per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

Activa

 

Bedragen x € 1.000

2019

2018 ¹)

 

Vaste activa

  
    
 

Vastgoedbeleggingen

  

1.1

DAEB vastgoed in exploitatie

5.006.298

4.537.342

1.2

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

944.118

866.893

1.3

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

96.835

84.854

  

6.047.251

5.489.089

 

Materiële vaste activa

  

2.1

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

17.044

15.497

    
 

Financiële vaste activa

  

3.1

Andere deelnemingen

10.326

20.898

3.2

Latente belastingvorderingen

15.417

-

3.3

Overige vorderingen

1.608

1.974

  

27.351

22.872

    
 

Totaal vaste activa

6.091.646

5.527.458

    
 

Vlottende activa

  
    
 

Voorraden

  

4.1

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

-

1.744

4.2

Overige voorraden

30.774

33.637

  

30.774

35.381

    

5.0

Onderhanden projecten

455

242

    
 

Vorderingen

  

6.1

Huurdebiteuren

1.922

2.283

6.2

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

-

21

6.3

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

289

6.4

Overige vorderingen

8.195

3.294

6.5

Overlopende activa

55.015

44.140

  

65.132

50.027

    

7.0

Liquide middelen

140.819

119.275

    
 

Totaal vlottende activa

237.180

204.925

    
 

TOTAAL ACTIVA

6.328.826

5.732.383

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.

Passiva

per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
 

Bedragen x € 1.000

2019

2018 ¹)

 

Groepsvermogen

  

8.1

Eigen vermogen

5.068.055

4.421.054

8.2

Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt

-

-

 

Totaal groepsvermogen

5.068.055

4.421.054

    
 

Voorzieningen

  

9.1

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

6.935

935

9.2

Voorziening latente belastingverplichtingen

-

28.827

9.3

Overige voorzieningen

1.087

2.376

 

Totaal voorzieningen

8.022

32.138

    
 

Langlopende schulden

  

10.1

Schulden aan kredietinstellingen

1.152.902

1.177.902

10.2

Overige schulden

7.181

6.526

 

Totaal langlopende schulden

1.160.083

1.184.428

    
 

Kortlopende schulden

  

11.1

Schulden aan kredietinstellingen

25.000

23.169

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

1.356

710

11.2

Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

-

10.757

11.3

Belastingen en premies sociale verzekeringen

14.926

9.990

11.4

Overige schulden

3.740

4.238

11.5

Overlopende passiva

47.644

45.899

 

Totaal kortlopende schulden

92.666

94.763

    
 

TOTAAL PASSIVA

6.328.826

5.732.383

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.