Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019

 

Bedragen x € 1.000

2019

2018 ¹)

12

Huuropbrengsten

215.597

211.520

13

Opbrengsten servicecontracten

19.126

14.485

13

Lasten servicecontracten

-18.448

-15.089

 

Overheidsbijdragen

-

-

14

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-23.433

-18.339

15

Lasten onderhoudsactiviteiten

-48.026

-53.747

16

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-31.796

-43.076

 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

113.020

95.754

    
 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.148

-317

 

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

-1.817

-2.289

17

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.331

-2.606

    
 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

89.211

52.702

 

Toegerekende organisatiekosten

-1.256

-996

 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-77.597

-39.748

18

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

10.358

11.958

    

19

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

538.479

531.567

20

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-9.704

581

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

-

-

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

528.775

532.148

    
 

Opbrengst overige activiteiten

-

-

 

Kosten overige activiteiten

-

-

 

Netto resultaat overige activiteiten

-

-

    

21

Overige organisatiekosten

-2.773

-2.537

 

Leefbaarheid

-2.302

-1.756

    

22

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2.283

565

23

Rentelasten en soortgelijke kosten

-47.433

-49.032

 

Saldo financiële baten en lasten

-45.150

-48.467

    
 

Resultaat voor belastingen

611.259

584.494

    

24

Belastingen

35.676

-42.568

25

Resultaat deelnemingen

66

2.403

    
 

GROEPSRESULTAAT NA BELASTINGEN

647.001

544.329

  • 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.