Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Aanschafprijs

76.630

22.888

Cumulatieve waardeveranderingen

-2.392

-8.040

Boekwaarde per 1 januari

74.238

14.848

   

Herrubricering Columbusplein

-

3.897

Boekwaarde per 1 januari 2019

74.238

18.745

   

Mutaties in het boekjaar

  

Investeringen

71.533

57.099

Overboeking naar vastgoed in exploitatie

-58.881

-

Overboeking naar kosten

-

-133

Vrijval voorziening afgeboekte projecten

-

34

Waardeverandering

-6.928

-1.507

 

5.724

55.493

   

Aanschafprijs

89.282

76.630

Cumulatieve waardeverminderingen

-9.320

-2.392

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

79.962

74.238

   

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

86.897

75.173

Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering

-6.935

-935

 

79.962

74.238

Financiële vaste activa

Het verloop van de deelnemingen in en de vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt:

Bedragen x € 1.000

2.1
Deelnemingen in
groepsmaat-
schappijen

2.2
Vorderingen op
groepsmaat-
schappijen

2.3
Andere
deelnemingen

2.4 Latente belasting-
vordering

2.5 Leningen u/g

2.6 Overige vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2019

313.643

3.476

2.203

-

57.000

1.174

377.496

        

Mutaties in het boekjaar

       

Aflossingen / overboeking naar vlottende activa

-

-3.476

-

-

-18.000

-

-21.476

Resultaat deelnemingen

50.698

-

-362

-

-

-66

50.270

Dotatie voorziening

-

-

-

14.625

-

-

14.625

Mutatie voorziening deelneming

127

-

-

-

-

-

127

        

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2019

364.468

-

1.841

14.625

39.000

1.108

421.042

De post 'leningen u/g' bestaat uit een lening aan Lieven de Stad van in totaal € 39,0 miljoen. Op deze lening is een rentepercentage van 1,83% van toepassing. De einddatum van deze lening is 28 december 2031. Het kortlopende deel van deze leningen is verantwoord onder de vorderingen.

De reële waarde van de door de toegelaten instelling uitstaande vorderingen op groepsmaatschappijen bedraagt ultimo 2019 € 64,7 miljoen en is daarbij gebaseerd op de individuele kasstromen van de vorderingen gebruik makend van een disconteringsvoet die gelijk is aan de IRS Curve op 31 december 2019. De IRS curve wordt per vordering bepaald. De verstrekte lening bestaat uit een langlopende overeenkomst die is opgenomen onder de post 'vorderingen op groepsmaatschappijen'. De boekwaarde hiervan bedraagt ultimo 2019 € 55,2 miljoen. Het verschil tussen € 39,0 miljoen en € 55,2 miljoen betreft het kortlopende deel van de lening. Dit bedraagt in totaal € 16,2 miljoen.