Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.4 Overlopende activa

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Vooruitbetaalde kosten planmatig onderhoud VvE's

39.868

40.076

Nog te verrekenen korting verhuurdersheffing

9.810

-

Overig

1.905

784

 

51.583

40.860