Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6 Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

Bedragen x € 1.000

Herwaarderings-
reserve

Wettelijke en
statutaire
reserves

Overige
reserves

Totaal

Stand per 1 januari 2018

2.934.421

30.834

876.758

3.842.013

Effect stelselwijziging

-

-

-

-

 

2.934.421

30.834

876.758

3.842.013

     

Mutaties in het boekjaar 2018

    

Overboekingen

144.440

-

-144.440

-

Realisatie herwaardering als gevolg van desinvesteringen

-21.789

-

21.789

-

Resultaat boekjaar

482.782

27.182

31.925

541.889

 

605.433

27.182

-90.726

541.889

     

Stand per 1 januari 2019

3.539.854

58.016

786.032

4.383.902

Effect stelselwijziging

-

-

-

-

 

3.539.854

58.016

786.032

4.383.902

     

Mutaties in het boekjaar

    

Overboekingen

-

-

-

-

Realisatie herwaardering als gevolg van desinvestering

-23.874

-

23.874

-

Resultaat boekjaar

443.656

36.074

162.604

642.334

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2019

3.959.636

94.090

972.510

5.026.236

Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen met het enkelvoudige eigen vermogen:

Bedragen x € 1.000

2019

2018

   

Eigen vermogen volgens geconsolideerde balans

5.068.055

4.421.056

In consolidatie opgenomen belangen die geen deelneming vormen

-41.819

-37.154

Negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde deelnemingen

-

-

Niet-gerealiseerde gecumuleerde intercompanyresultaten

-

-

   

Eigen vermogen volgens enkelvoudige balans

5.026.236

4.383.902

   

Netto resultaat volgens geconsolideerde winst- en verliesrekening

647.001

544.330

Resultaat van in consolidatie opgenomen belangen die geen deelneming vormen

-4.667

-2.441

Mutatie in negatieve vermogenswaarde van de gecosolideerde deelnemingen

-

-

Mutatie in niet-gerealiseerde gecumuleerde intercompanyresultaten

-

-

   

Netto resultaat volgens enkelvoudige winst- en verliesrekening

642.334

541.889

Het verschil tussen het eigen vermogen en het resultaat van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening wordt veroorzaakt door Stichting Loods 6. Dit betreft een in de consolidatie opgenomen belang die geen deelneming vormt en derhalve niet is opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening.

In het eigen vermogen van Stichting Loods 6 is een herwaarderingsreserve opgenomen van € 27,4 miljoen (2018: € 23,5 miljoen).

De toegelaten instelling heeft geen statutaire bestemming van het eigen vermogen.