Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9.4 Overlopende passiva

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Niet vervallen rente op geldleningen

16.562

17.073

Vooruitontvangen huur

17.817

15.318

Nog te betalen bedragen projecten

3.989

1.847

Nog te betalen kosten

2.007

4.902

 

40.375

39.140