Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

20 Resultaat deelnemingen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Far West Holding B.V.

-125

-147

IJburgermaatschappij C.V.

-1

-1

IJ-mij beheer B.V.

2

-

Lieven de Stad B.V.

50.825

36.952

V.O.F. Ik Bouw Betaalbaar in Almere

-339

335

 

50.362

37.139

Personeelskosten en aantal werknemers

De lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten van de bij de toegelaten instelling werkzame werknemers kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Salarissen

16.911

15.928

Sociale lasten

2.815

2.560

Pensioenen

2.644

2.510

Overige personeelskosten

2.360

1.691

 

24.730

22.689

Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de toegelaten instelling, omgerekend naar volledige mensjaren 297 (2018: 287). Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is al volgt onder te verdelen naar verschillende personeelscategorieën:

Gemiddeld aantal werknemers

2019

2018

Directie en staf

67

64

Financiën & Control

30

29

Wonen

153

148

Vastgoed

47

46

 

297

287

Overige vermeldingen

Wet normering topinkomens

De WNT is van toepassing op Woonstichting De Key. Het voor Woonstichting De Key toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,-. Dit bedrag is overeenkomstig klasse H bezoldigingsmaximum woningcorporaties. De Key heeft zijn activiteiten in de gemeente Amsterdam en Zandvoort. Het merendeel van het bezit is in Amsterdam; >25.000 vhe’s en > 100.000 inwoners.

De binnen de organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2019).

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Indien er sprake is van een overschrijding van de WNT-norm, is een toelichting in de jaarrekening vereist op basis van de Regeling controleprotocol WNT 2019, artikel 23. Artikel 23 sub b van deze Regeling stelt ook dat een toelichting in de jaarrekening noodzakelijk is, indien er sprake is van een ‘optische’ overschrijding onder verwijzing naar artikel 3 lid 2 Uitvoeringsregeling WNT. In de Uitvoeringsregeling WNT wordt gesproken van een ‘optische’ overschrijding indien een component van de bezoldiging die betrekking heeft op een eerder kalenderjaar dan waarin deze in de salarisadministratie wordt verwerkt, onderscheidenlijk ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt, toegerekend wordt aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft. Voor de heer Bobbe is er in 2019 sprake van de zogenoemde ‘optisiche’ overschrijding.  De overschrijding van de heer Bobbe over 2019 heeft betrekking op een nabetaling van het salaris over 2018 die in januari 2019 is verricht, ter hoogte van € 3.156,97. In overeenstemming met de WNT dient dit bedrag te worden getoetst aan de feitelijke situatie over 2018. De nabetaling valt binnen het Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum zoals gesteld voor 2018.

Wet normering topinkomens 2019

Bedragen x € 1

L. Bobbe

A.J.
van der Schaft

C.J. Medik

E.H.P. Siersma

Functiegegevens

Algemeen
directeur-
bestuurder

Directeur
Wonen

Directeur
Financiën &
Control

Directeur
Vastgoed

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

1,00

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

     

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

174.035

150.725

142.612

152.711

Beloningen betaalbaar op termijn

23.122

23.865

23.287

21.886

Subtotaal

197.157

174.590

165.899

174.596

     

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

194.000

194.000

     

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

     

TOTAAL BEZOLDIGING 2019

197.157

174.590

165.899

174.596

     

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Bedrag ad € 3.162 bruto is in 2019 uitbetaald, echter dit betreft restant bezoldiging over 2018

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Wet normering topinkomens 2018

Bedragen x € 1

L. Bobbe

A.J.
van der Schaft

C.J. Medik

E.H.P. Siersma

Functiegegevens

Algemeen
directeur-
bestuurder

Directeur
Wonen

Directeur
Financiën &
Control

Directeur
Vastgoed

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

1,00

0,89

1,00

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

     

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

163.958

144.046

120.242

147.222

Beloningen betaalbaar op termijn

21.877

23.538

20.341

21.073

Subtotaal

185.835

167.584

140.583

168.295

     

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

168.002

189.000

     

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

     

TOTAAL BEZOLDIGING 2018

185.835

167.584

140.583

168.295

     

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

De heer prof. dr.
H.M. Amman

Mevrouw dr.
G. ter Horst

De heer drs.
P.W. Ploegsma

De heer drs.
E. Spek

Mevrouw drs.
R.T. Kervezee

Mevrouw
E. Letter-Stomphorst

Functiegegevens

Voorzitter

Vice-voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

       

Bezoldiging

      

Totale bezoldiging

25.600

17.344

17.100

17.100

17.100

17.100

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

29.100

19.400

19.400

19.400

19.400

19.400

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

       

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bedragen x € 1

De heer prof. dr.
H.M. Amman

Mevrouw dr.
G. ter Horst

De heer drs.
P.W. Ploegsma

De heer drs.
E. Spek

Mevrouw drs.
R.T. Kervezee

Mevrouw
E. Letter-Stomphorst

Functiegegevens

Voorzitter

Vice-voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

       

Bezoldiging

      

Totale bezoldiging

16.646

12.240

12.484

12.484

12.484

12.484

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

28.350

18.900

18.900

18.900

18.900

18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

       

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Transacties met verbonden partijen

Voor toelichting op transacties met verbonden partijen wordt verwezen naar de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor de gebeurtenissen na balansdatum verwijzen wij naar de geconsolideerde jaarrekening.

Afzonderlijke primaire overzichten

Algemeen

Op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 heeft Woonstichting De Key onderscheid aangebracht tussen diensten van algemeen economische belang (DAEB tak) en de overige diensten (niet-DAEB tak). Daartoe zijn een afzonderlijke balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht voor respectievelijk de DAEB tak en de niet-DAEB tak opgesteld.

Grondslagen voor de splitsing

De belangrijkste uitgangspunten en grondslagen ten aanzien van de afzonderlijke primaire overzichten zijn:

  • Conform het door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde “scheidingsvoorstel”, zijn de vastgoedbeleggingen in exploitatie gesplitst naar DAEB en niet-DAEB.

  • Alle deelnemingen van Woonstichting De Key zijn geclassificeerd als zijnde niet-DAEB.

  • Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop en onderhanden projecten is volledig geclassificeerd als zijnde niet-DAEB.

  • Huuropbrengsten en onderhoudskosten zijn voor zover mogelijk gesplitst op basis van koppeling aan het betreffende vastgoed.

  • Voor de gescheiden kasstroomoverzichten is een identieke benadering toegepast als voor de gescheiden winst- en verliesrekening.

  • De positie Zuidblokken is verkregen bij de splitsing van Far West tegen waarde nihil. In overeenstemming met de classificatie van grondposities in het scheidingsvoorstel is het resultaat op het ontwikkelrecht van niet-DAEB bezit in het project Lieven verantwoord in de niet-DAEB.