Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10.1 Langlopende schulden

Bedragen x € 1.000

2019

Schuldrestant

1.201.071

Kortlopende schulden

-23.169

Stand per 1 januari 2019

1.177.902

  

Mutaties in het boekjaar

 

Aflossingen

-23.169

Saldo

-23.169

  

Schuldrestant

1.177.902

Aflossingsverplichting komend jaar

-25.000

Stand per 31 december 2019

1.152.902

  

Looptijd korter dan 1 jaar

25.000

Looptijd langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar

100.408

Looptijd langer dan 5 jaar

1.052.494

Het totale bedrag aan schuldrestant per vervaldatum (inclusief aflossingsverplichting komend jaar) heeft volledig betrekking op de toegelaten instelling. 

De gemiddelde rentevoet van deze geldleningen bedraagt 3,90% (2018: 3,94%). Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen onder de post kortlopende schulden.

Opbouw portefeuille

De leningenportefeuille van de toegelaten instelling bestaat uit de volgende soorten leningen:

Bedragen x € 1.000

2019

Vastrentende leningen

694.913

Basisrenteleningen

482.989

Stand per 31 december 2019

1.177.902

Van de opgenomen vastrentende leningen is de gewogen gemiddelde rente: 4,05%.

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij deze periode  in de portefeuille varieert van 1 tot 9 jaar. Na de initiële looptijd voor de liquiditeitsopslag dient een nieuwe liquiditeitsopslag met de bank overeengekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige basisrentelening bedraagt afhankelijk van de looptijd voor herziening tussen -0,02% en 0,22%.

Het totaal door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde leningen bedraagt € 1.176,4 miljoen (2018:
€ 1.199,2 miljoen). Het restant van € 1,6 miljoen (2018: € 1,9 miljoen) wordt geborgd door de gemeente Diemen.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten heeft tevens een rekening-courantkrediet verstrekt. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten bedraagt per  31 december 2019 € 18 miljoen (2018: € 18 miljoen) en de rente Euribor plus 1,5%.

Looptijd

De gewogen gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2019 32,0 jaar (2018: 32,0 jaar).

Zekerheden

De door Woonstichting De Key aangegane leningen met het schuldrestant van € 1.177,9 miljoen zijn aangewend ter financiering van vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en voorraden. 

Voor de door het WSW geborgde leningen heeft Woonstichting De Key zich verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie met een boekwaarde van € 5.950,4 miljoen niet zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet te doen gaan.

Voor verdere toelichtingen op de diverse categorieën leningen wordt verwezen naar Financiële instrumenten.