Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10.2 Overige schulden

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Stand per 1 januari

6.526

5.786

   

Mutaties in het boekjaar

  

Vermeerdering waarborgsommen

680

768

Vermindering a.g.v. terugbetaling

-25

-28

   

Stand per 31 december

7.181

6.526

De overige schulden bestaan uit waarborgsommen en worden uit hoofde van huurovereenkomsten ontvangen en dienen als zekerheid voor de voldoening van eventueel verschuldigde achterstallige huur en mutatiekosten. De waarborgsommen worden bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.