Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11.1 Schulden aan kredietinstellingen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Kortlopend deel langlopende schulden

25.000

23.169

Stand per 31 december

25.000

23.169

Zie voor een nadere toelichting de post langlopende schulden.