Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Aanschafprijs

86.310

32.248

Cumulatieve waardeveranderingen

-2.391

-8.040

Boekwaarde per 1 januari

83.919

24.208

   

Herrubricering project Columbusplein

-

3.897

Boekwaarde per 1 januari 2019

83.919

28.105

   

Mutaties in het boekjaar

  

Investeringen

71.790

57.420

Overboeking naar vastgoed in exploitatie

-58.881

-

Overboeking naar kosten

-

-133

Vrijval voorziening afgeboekte projecten

-

34

Waardeverandering

-6.928

-1.507

 

5.981

55.814

   

Aanschafprijs

99.219

86.310

Cumulatieve waardeverminderingen

-9.319

-2.391

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

89.900

83.919

   

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

96.835

84.854

Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering

-6.935

-935

 

89.900

83.919

Het totale bedrag aan cumulatieve waardevermindering is voor een bedrag van € 6,9 miljoen (2018: € 0,9 miljoen) opgenomen onder de post voorziening onrendabel. Dit betekent dat het resterende bedrag, te weten € 2,4 miljoen (2018:€ 1,5 miljoen) in mindering is gebracht op de aanschafprijs onder de post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.

In het boekjaar 2019 is terzake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie een bedrag ad € 1,9 miljoen aan bouwrente geactiveerd (2018: € 0,5 miljoen). Voor DAEB projecten is een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 1,3% (2018: 1,3%). Voor niet-DAEB activiteiten is een gemiddelde rentevoet van 1,9% (2018: 1,9%) gehanteerd. Voor een toelichting op het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen wordt verwezen naar de post voorzieningen aan de creditzijde van de balans.