Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Bedrijfs-
gebouwen

Overige
roerende
zaken

Totaal

Bedrijfs-
gebouwen

Overige
roerende
zaken

Totaal

Aanschafprijs

14.797

3.673

18.471

13.833

3.463

17.296

Cumulatieve waardeveranderingen

-1.144

-1.829

-2.973

-1.221

-1.615

-2.836

Boekwaarde per 1 januari

13.653

1.844

15.497

12.612

1.848

14.459

       

Mutaties in het boekjaar

      

Investeringen

831

1.621

2.452

1.279

634

1.913

Buitengebruikstelling

-

-

-

-314

-424

-738

Afschrijvingen

-191

-714

-905

-166

-709

-875

Correctie afschrijven buitengebruikstelling

-

-

-

243

495

738

 

640

907

1.547

1.042

-4

1.038

       

Boekwaarde per 31 december

14.293

2.751

17.044

13.653

1.844

15.497

       

Aanschafprijs

15.628

5.294

20.923

14.797

3.673

18.471

Cumulatieve waardeverminderingen

-1.335

-2.543

-3.878

-1.144

-1.829

-2.973

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

14.293

2.751

17.044

13.653

1.844

15.497

In de onroerende en roerende zaken ten dienst van de exploitatie zijn geen lease overeenkomsten opgenomen. De bedrijfsgebouwen aan de Turbinestraat 6 staat op eigen grond. Voor het bedrijfsgebouw aan de Hoogte Kadijk 179 is de erfpacht afgekocht tot 31 oktober 2049.

De toegelaten instelling is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van € 13,25 miljoen inzake de verbouwing van het kantoor aan de Hoogte Kadijk 179. Na de verbouwing voldoet het kantoorpand aan de hoogste BREAAM vereisten. De mogelijke subsidie hiervoor bedraagt € 0,2 miljoen. Met de Belastingdienst wordt overlegd over de teruggave van € 0,5 miljoen aan betaalde overdrachtsbelasting. Deze overdrachtsbelasting is betaald bij de fusie tussen de toegelaten instelling en Stichting Beheer Hoogte Kadijk.

De historische aanschafwaarde van de volledig afgeschreven onroerende zaken ten dienste van de exploitatie bedraagt € 0,0 miljoen per 31 december 2019 (2018: € 0,7 miljoen).

Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

3.1 Andere
deelnemingen

3.2
Latente belasting
vorderingen

3.3
Overige
langlopende
vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2019

20.898

-

1.974

22.872

     

Mutaties in het boekjaar

    

Dotatie voorziening

-

15.417

-

15.417

Vrijval / aflossingen

-

-

-366

-366

Resultaat deelnemingen

66

-

-

66

Desinvesteringen

-10.638

-

-

-10.638

     

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2019

10.326

15.417

1.608

27.351

Voor een toelichting op het resultaat deelnemingen wordt verwezen naar de toelichting op de post ‘Resultaat deelnemingen’ in de winst- en verliesrekening.