Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.3 Overige vorderingen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Leningen U/G

5.004

5.258

Af: voorziening leningen U/G

-4.504

-4.458

Gedeeld eigendom verkochte woningen

1.066

1.132

Overige vorderingen

42

42

 

1.608

1.974

Op de overige langlopende vorderingen is een voorziening gevormd voor het debiteurenrisico voor een bedrag van 
€ 4,5 miljoen (2018: € 4,5 miljoen). Dit betreft zowel een langlopende vordering uit hoofde van de startersrenteregeling als een langlopende vordering uit hoofde van de herstructurering van buitenlandse activiteiten in Suriname.

Het schuldrestant van Woonstichting Sekrepatu (Sekrepatu) in Suriname aan Stichting Financiering Sekrepatu (SFS) bedraagt ultimo 2019 € 10,3 miljoen. Conform de leningafspraken met de houdstermaatschappijen (Lieven de Stad) van de woningcorporaties heeft SFS in december 2019 een bedrag van € 0,338 miljoen aan elk van de houdstermaatschappijen, zijnde een extra aflossing en rente over 2019 betaald. Het uitstaand schuldbedrag tussen de houdstermaatschappijen en SFS bedraagt derhalve ultimo 2019 € 3,5 miljoen. De economische situatie in Suriname ontwikkelt zich al langere tijd negatief. De netto huuropbrengsten ontwikkelen zich negatief, er is sprake van hoge structurele leegstand en betalingsachterstanden. Dit heeft gevolgen voor de aflossingscapaciteit van Sekrepatu vanaf 2019. In 2020 is een nieuwe valutawet en wordt wellicht een nieuwe Huurwet in Suriname ingevoerd, de consequenties hiervan voor Sekrepatu zijn nog onduidelijk. De geplande aflossingen volgens de tussen SFS en Sekrepatu afgesloten leningsovereenkomst zullen deels moeten worden uitgesteld. Mede om deze reden is ook een voorziening ad € 3,0 miljoen getroffen bij de houdstermaatschappijen van de corporaties.

Voorraden

 

Bedragen x € 1.000

2019

2018

4.1

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

  
 

Kosten vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

-

1.744

 

Bijzondere waardevermindering

-

-

  

-

1.744

    

4.2

Overige voorraden

  
 

Kosten grond- en ontwikkelposities

49.426

52.235

 

Bijzondere waardevermindering grond- en ontwikkelposities

-18.711

-18.746

 

Onderhoudsmaterialen

59

148

  

30.774

33.637

    
 

TOTAAL VOORRADEN

30.774

35.381

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

De positie ABC van Hall is overgeboekt naar de post vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de exploitatie op basis van recente besluitvorming.

Voorraad grond- en ontwikkelposities

De post grond- en ontwikkelposities betreft de grondlocaties ten behoeve van (toekomstige) ontwikkelingsprojecten die nog niet in realisatie zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De marktwaarde is gebaseerd op de extern dan wel intern uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo boekjaar. Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede kennis van de lokale ontwikkelmogelijkheden (waaronder bestemmingswijzigingen).

De grond- en ontwikkelposities betreffen de volgende posities:

  • Een grondpositie van 1,16 ha in Haarlem

  • Een grondpositie van 16,0 ha grond Bergwijkdreef in Diemen

  • Een grondpositie van 0,09 ha grond De Marel in Hillegom

  • Een grondpositie van 13,5 ha grond Nieuw Noord in Zandvoort

  • Een grondpositie van 0,04 ha grond aan de Van Hallstraat in Amsterdam

  • Een grondpositie van 10,4 ha verkregen op het grondgebied van de Gemeente Ouder Amstel.

Een grondpositie van € 10 miljoen in Haarlem. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de afgesloten verkoopovereenkomst met een derde partij met een levering uiterlijk 1 juni 2022. 

In 2010 heeft De Key besloten de toekomstige projectontwikkeling op grond Bergwijkdreef in Diemen niet op korte termijn te starten. Op een deel van dit terrein vindt de verhuur plaats via tijdelijke exploitatie van studenteneenheden.

Op basis van haar strategische portefeuillebeleid heeft De Key besloten om de grond van De Marel in Hillegom te verkopen.

Voor een verder toelichting op de grondpositie in Zandvoort wordt verwezen naar de paragraaf 'Overdracht bezit Zandvoort' opgenomen onder 'Vastgoedbeleggingen'.

In 2011 heeft De Key besloten de toekomstige projectontwikkeling op grond Van Hallstraat in Amsterdam niet op korte termijn te starten.

De grondpositie Gemeente Ouder Amstel heeft thans een recreatiebestemming. Deze grondpositie is in 2014 verkocht, waarbij in de verkoopovereenkomst is vastgelegd dat Lieven de Stad B.V. een nabetaling ontvangt wanneer de grondlocatie door de koper wordt doorverkocht. De Key (Lieven de Stad) heeft eenmalig een recht van terugkoop op het moment dat koper op 31 december 2023 geen nabetaling verricht. Indien de koper voor deze datum de nabetaling voldoet dan vervalt het recht van terugkoop. Aangezien de terugkoopprijs significant lager ligt dan de verwachte reële waarde op terugkoopdatum is sprake van een financieringstransactie en (vooralsnog) niet van een verkooptransactie. Derhalve is de grondpositie in de balans verantwoord. Het vooruitontvangen bedrag uit de verkoopovereenkomst is verantwoord onder de post 'overige schulden' en 'overlopende passiva'. Er zal sprake zijn van een verkooptransactie op het moment dat de koper voldoet aan de nabetalingsverplichting (en recht op terugkoop daarmee vervalt) dan op het moment dat recht op terugkoop vervalt.