Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.0 Onderhanden projecten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Geactiveerde kosten

8.400

8.187

Af: gedeclareerde termijnen (verantwoord als omzet)

-7.945

-7.945

Af: projectvoorzieningen

-

-

 

455

242

De voorraad onderhanden projecten heeft betrekking op het project Blok 59 en is ultimo 2018 uitverkocht.

In de kostprijs van het onderhanden project is in 2019 voor een bedrag van € 0,2 miljoen (2018: € 0,3 miljoen) aan rente geactiveerd met een gemiddelde rentevoet van 1,9% (2018: 1,9%).

Vorderingen

Naar verwachting hebben de onder de vorderingen opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.