Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.5 Overlopende activa

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Vooruitbetaalde kosten

183

255

Nog te verrekenen korting verhuurdersheffing

9.810

-

Nog te factureren aan VvE's

34

10

Vooruitbetaalde kosten planmatig onderhoud VvE's

43.250

43.350

Overig

1.738

525

 

55.015

44.140

Voor de post 'nog te verrekenen korting verhuurdersheffing' geldt dat er in 2019 een tweetal projecten opgeleverd waarop vermindering verhuurdersheffing is aangevraagd. Voor één van deze projecten is de definitieve beschikking binnen. Voor het andere project geldt dat de bevestiging van de aanvraag is ontvangen, maar de gereedmelding in 2020 wordt uitgevoerd. Op balansdatum voldoen we aan de voorwaarden.

De vooruitbetaalde kosten planmatig onderhoud VvE's betreft het aandeel van De Key in het onderhoudsfonds van een VvE. Dit aandeel in het onderhoudsfonds heeft voor De Key het karakter van vooruitbetaalde kosten (recht op planmatig onderhoud). De vooruitbetaalde kosten hebben in het algemeen een verwachte looptijd van langer dan 1 jaar.