Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen

Bedragen x € 1.000

2019

Stand per 1 januari

28.827

Vrijval ten gunste van het resultaat

-28.827

Stand per 31 december

-

De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling.

De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 0 (2018: € 1.616).

Voor nadere toelichting zie Latente belastingvorderingen.