Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9.3 Overige voorzieningen

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Stand per 1 januari

2.376

156

   

Mutaties in het boekjaar

  

Toevoeging ten laste van resultaat

868

2.220

Onttrekkingen

-2.158

-

   

Stand per 31 december

1.086

2.376

De post overige voorzieningen is gevormd voor € 0,9 miljoen aan loopbaanontwikkelingsbudget en € 0,2 miljoen aan juridische geschillen.

Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting binnen 1 jaar afwikkelt bedraagt € 0,2 miljoen, aangezien in 2020 een vonnis is gewezen in het nadeel van de toegelaten instelling.
Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting tussen 1 en 5 jaar afwikkelt bedraagt € 0,9 miljoen.