Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12 Huuropbrengsten

De huurderving wegens frictieleegstand en 'oninbaar' is 0,56% (2018: 0,65%). De derving wegens leegstand transformatie is 0,58% (2018: 0,56%). Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland.

13 Opbrengsten / lasten servicecontracten

Dit betreffen ontvangen bijdragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte servicekosten. De kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

14 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

15 Lasten onderhoudsactiviteiten

De daling van het planmatig onderhoud ten opzichte van 2018 is een bewuste keuze geweest bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2019-2023.

16 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

17 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Het netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft voornamelijk het ontwikkelrecht van het project Lieven.

18 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

In 2019 zijn vanuit bestaand bezit 170 woningen, 12 niet-woningen en 12 parkeerplaatsen verkocht (2018: 130 woningen, 7 niet-woningen en 24 parkeerplaatsen) aan individuele eigenaren-bewoners.

19 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie en DAEB vastgoed in exploitatie hebben betrekking op mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat.

20 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De waardeverandering op grond- en ontwikkelposities betreft voornamelijk de herwaardering van een grondpositie in Zandvoort als gevolg van een hertaxatie. Zie voor nadere toelichting de voorraad grond.

21 Overige organisatiekosten

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur-, verkoop- en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat.

Toon meer resultaten