Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12 Huuropbrengsten

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Netto huren DAEB

178.523

173.969

Netto huren Niet-DAEB

42.775

42.145

 

221.298

216.114

   

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid DAEB

-3.007

-1.776

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid Niet-DAEB

-2.694

-2.818

 

215.597

211.520

De huurderving wegens frictieleegstand en 'oninbaar' is 0,56% (2018: 0,65%). De derving wegens leegstand transformatie is 0,58% (2018: 0,56%). Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. De netto huur is per
1 juli 2019 verhoogd met gemiddeld 2,594% (2018: 2,164%).

Vanaf 2017 geldt de nieuwe methode voor de huursombenadering. Vanaf 1 januari 2017 mag de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen in het kalenderjaar met maximaal inflatie + 1 procentpunt stijgen. Het gaat dan om de jaarlijkse huurverhoging en de  huurverhoging bij huurdersmutatie (huurharmonisatie).

Het inflatiepercentage voor de bepaling van de maximale huursomstijging 2019 is 1,6% (2018: 1,4%). Het maximale huursomstijgingspercentage voor woningcorporaties bedraagt over 2019 dus 2,6% (2018: 2,4%).