Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

24 Belastingen

De toegelaten instelling vormt samen met Far West Holding B.V., Far West Projecten B.V., Lieven de Stad B.V., Monumenten de Key B.V., Beurs van de Key B.V., Principaal B.V. en Driedee B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende rechtspersoon als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de toegelaten instelling geldende fiscale faciliteiten.

De belangrijkste componenten van het belastingresultaat zijn:

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Acute belastinglast fiscale eenheid

-15.141

-6.625

Acute belastinglast buiten fiscale eenheid

-313

-769

Mutaties latente belastingen

44.244

-35.174

Correcties voorgaande periode

6.886

-

 

35.676

-42.568

Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25% (2018: 25%). De acute belastinglast voor de fiscale eenheid in de winst-en-verliesrekening over 2019 bedraagt € 15,1 miljoen ofwel 2,6% van het resultaat vóór belastingen (2018: 0,9%).

De volgende cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en het effectieve tarief kan worden gegeven:

Bedragen x € 1.000

2019

Resultaat voor belastingen volgens geconsolideerde jaarrekening

 

611.259

Vennootschappen/stichting buiten fiscale eenheid Vpb

 

-4.914

Resultaat voor belastingen de fiscale eenheid

 

606.345

- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-519.288

 

- Verkoop vastgoedportefeuille

15.240

 
  

-504.048

Fiscale correcties

  

Fiscaal lagere rentelasten

14.101

 

Beperkt aftrekbare kosten

61

 

Vorming fiscale herinvesteringsreserve (HIR)

-31.472

 

Afschrijvingen

-7.645

 

Fiscaal hogere lasten onderhoud

-1.443

 

Saneringsbijdrage

-

 
  

-26.398

Belastbaar bedrag

 

75.899

Af: Verliescompensatie

 

-9.936

Acuut belastbaar bedrag

 

65.963

   

Acute belastinglast

 

15.141

Voor een toelichting op de actieve latente belastingen wordt verwezen naar Financiële vaste activa.

Na verliesverrekening resteert € 0 miljoen (2018: € 9,9 miljoen) als verrekenbaar verlies met toekomstige winsten.