Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Missie en visie

Amsterdam en Diemen: Ruimte voor beweging

Woonstichting De Key draagt bij aan de dynamiek van de stad door binnen en net buiten de Amsterdamse ring A10 mensen de kans te bieden om hun eerste stappen te zetten op de woningmarkt.

In 2019 hebben we samen met de andere corporaties in Amsterdam, de gemeente en de huurdersorganisaties nieuwe samenwerkingsafspraken opgesteld. Ook onze bijdrage aan het huisvesten van woonstarters is vastgelegd in de samenwerkingsafspraken. We maakten afspraken over verhuren met een jongerencontract en over aantallen nieuwbouw voor jongeren en studenten.

We hebben in 2019 de portefeuillestrategie geactualiseerd. Na het advies van onze huurdersorganisatie begin februari 2020 werken we met de aangepaste doelen. Alle doelen passen binnen de nieuwe samenwerkingsafspraken. In de actualisatie is er meer aandacht voor investeringen in de kwaliteit van onze bestaande voorraad. Werken aan brandveiligheid is daarbij onze hoogste prioriteit. Daarnaast werken we aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het gasloos maken van onze voorraad. Tegelijk is ook het kwaliteitsbeleid geactualiseerd voor mutatie- en reparatieonderhoud bij zelfstandige sociale huurwoningen. In 2020 werken we dit verder uit voor onzelfstandige woningen en gemeenschappelijke ruimtes, vrijesectorwoningen en voor te verkopen woningen en bedrijfsonroerendgoed.

Zandvoort: Ruimte voor evenwicht

Woonstichting De Key draagt bij aan een krachtige Zandvoortse gemeenschap met ruimte voor evenwicht. We bieden jonge huishoudens woonkansen in Zandvoort en creëren voor ouderen mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

In de koers van De Key voor Zandvoort is aangegeven dat De Key op zoek gaat naar een corporatie die het bezit in Zandvoort wil overnemen. In 2019 zijn gesprekken gevoerd met mogelijk geïnteresseerde corporaties. Samen met de huurders is een toetsingskader opgesteld voor biedingen. Eind 2019 is het proces van indicatieve biedingen gestart.