Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overleg met gemeenten

De Key heeft bezit in vier gemeenten. In drie van die gemeenten maken we prestatieafspraken over zaken die daar van belang zijn. De prestatieafspraken komen tot stand in overleg met de gemeenten en de huurdersorganisaties. We hebben ook regelmatig overleg over de voortgang van de gemaakte afspraken.

Amsterdam

De belangrijkste afspraken met de gemeente Amsterdam en de Huurdersvereniging Amsterdam zijn vastgelegd in de Samenwerkingsafspraken 2015-2019. Omdat deze afspraken eind 2019 afliepen en de gemeente haar woonvisie eind 2018 heeft vernieuwd, hebben we samen met de andere corporaties een bod gedaan op de nieuwe woonvisie. Op verzoek van onze huurderskoepel Arcade heeft De Key de gemeente een bod gedaan over de bijdrage van De Key in het gezamenlijke bod. De gemeente heeft Ortec gevraagd het gezamenlijke bod door te rekenen. Dit adviesbureau noemt het bod ‘kennelijk niet onredelijk’. Het gezamenlijke bod is uitgewerkt in nieuwe prestatieafspraken met de titel Samenwerkingsafspraken 2020-2023. In december hebben de gemeente, de huurdersorganisaties en de corporaties deze ondertekend. De in februari ondertekende afspraken van het Convenant Studentenhuisvesting 2019-2022 over beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen voor studenten zijn opgenomen in de nieuwe samenwerkingsafspraken. Naast de gemeente zijn ook de onderwijsinstellingen en de studentenvertegenwoordigers ondertekenaar van dit convenant.

De belangrijkste thema’s in de in 2019 lopende afspraken zijn:

 • betaalbaarheid

 • voorraad sociale huurwoningen

 • gemengde wijken en wijkgericht werken

 • nieuwe woningen voor de groei van de stad

 • beschikbaarheid bestaande woningen

 • kwaliteit en duurzaamheid

 • doelgroepen

 • verzakelijken en ontvlechten

 • monitoring en aanspreekbaarheid

Diemen

Ook in Diemen hebben we samen met de andere corporaties een bod uitgebracht op de woonvisie van de gemeente. In het najaar is met de gemeente, de andere corporaties en de huurdersorganisaties onderhandeld over prestatieafspraken 2020-2023. Deze zijn in maart 2020 ondertekend.

De thema’s in de in 2019 lopende prestatieafspraken zijn:

 • huisvesting specifieke doelgroepen

 • betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

 • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen

 • leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

 • liberalisatie en verkoop

 • nieuwbouw en aankoop

 • bewonersparticipatie

 • financiering

 • wederkerigheid

Zandvoort

Eind 2016 zijn op basis van de portefeuillestrategie prestatieafspraken gemaakt met gemeente en huurders voor de periode 2016-2026. Eind 2018 hebben wij samen met huurdersvertegenwoordiging HPZ en de wethouder een pakket prestatieafspraken gemaakt voor 2019. De raadscommissie vond deze afspraken niet concreet genoeg. Daardoor zijn er geen prestatieafspraken voor 2019 vastgelegd en zijn we teruggevallen op de raamafspraken 2016-2026.

De thema’s in de in 2019 lopende prestatieafspraken zijn:

 • omvang en samenstelling woningvoorraad

 • verkoop van sociale huurwoningen

 • woonruimteverdeling

 • aandachtsgroepen

 • kwaliteit dienstverlening

 • nieuwbouw

 • onderhoud

 • duurzaamheid

 • vrije sector

 • communicatie

De Bilt

Met de gemeente De Bilt hebben we geen prestatieafspraken. In het kader van de herziene Woningwet hebben we voor 1 juli 2019 een brief gestuurd naar de gemeente De Bilt. Daarin is aangeven dat we ons op termijn willen terugtrekken uit De Bilt en dat er daarom wat ons betreft geen prestatieafspraken nodig zijn.

Hillegom

In 2019 hebben wij ons bezit in Hillegom overgedragen aan woningcorporatie Stek. We hebben daarom geen relatie meer met deze gemeente.