Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Huurbeleid

De huur is voor onze huurders een flinke uitgavenpost. Voor De Key vormt de huur van onze woningen een belangrijke bron van inkomsten. Hiermee bekostigen wij een groot deel van de volkshuisvestelijke ambities. Met ons huurbeleid zoeken we naar een balans tussen onze benodigde inkomsten en de draagkracht van verschillende groepen huurders. De kern van het huurbeleid is: meer mensen met een laag inkomen betaalbaar laten wonen.

Huursombenadering

Het is ons beleid om elk jaar de volledige huursom te realiseren. Bij de huurverhoging in 2019 zijn we uitgegaan van een huursomstijging van 2,6%. Deze huursomstijging is op een haar na gehaald: we komen uit op 2,59%.

Jaarlijkse huurverhoging 2019

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2019 was afhankelijk van het huishoudinkomen én de huurprijs die mensen op dat moment betaalden. Lag de betaalde kale huurprijs onder de hoge aftoppingsgrens van € 651,03 dan was de huurverhoging 3%. Was de huurprijs hoger dan kreeg de huurder een huurverhoging gelijk aan de inflatie.

In Zandvoort was de huurverhoging ook afhankelijk van de maximale huurprijs van de woning. Dit is in lijn met de geldende prestatieafspraken met de gemeente en het HPZ.

Amsterdam, Diemen, De Bilt en Hillegom

Huidige sociale huur

Maximale huurverhoging per 1 juli 2019

> € 651,03

1,60%

≤ € 651,03

3,00%

Zandvoort

Huidige sociale huur

Maximale huurverhoging per 1 juli 2019

≥ 80% van de maximale huur*

1,60%

< 80% van de maximale huur*

3,00%

* Het gaat hier om de maximale huur volgens het wettelijke woningwaarderingsstelsel (WWS).

In 2019 kreeg 95% van onze huurders een huurverhoging. Dit is inclusief de huurders uit het woonlastenakkoord 2019 (zie de aparte paragraaf verderop). In 2018 kreeg 80% van onze huurders een huurverhoging. Het aantal huurders dat in 2019 een huurverhoging tussen de 1,6 en 3% kreeg is dus 15% hoger. Toch ligt de huurverhoging die we hanteerden nog ruim onder het wettelijk maximum. We hebben ervoor gekozen om de huurverhoging te verdelen over meer huurders. Hierdoor konden we een lager percentage hanteren en toch de volledige huursomstijging realiseren. Alle huurders met een inkomen hoger dan € 42.436 kregen een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel tot 5,6%. Deze huurverhoging gold in alle gemeenten.

Huurverhoging sociaal zelfstandige eenheden per 1 juli 2019

% huurverhoging

aantal contracten

% ten opzichte van totaal

0,00%

1.137

5%

1,60%

5.676

25%

3,00%

14.379

62%

5,60%

1.864

8%

Totaal

23.056

100%

Bezwaar tegen de huurverhoging

In 2019 ontving De Key 242 bezwaren tegen de huurverhoging. Hiervan waren er 116 gericht tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging en 126 tegen de reguliere huurverhoging. Het aantal bezwaren daalde met 53 ten opzichte van 2018. Van de 242 bezwaren werden er 135 direct met de huurder afgehandeld. 107 zaken zijn ter beoordeling doorgestuurd naar de Huurcommissie.

De afhandeling van de bezwaren verliep in 2019 vrijwel volledig per e-mail en werd door twee medewerkers verzorgd. Het resultaat was een snelle en persoonlijke afhandeling. Deze werkwijze is zeer goed bevallen en in 2020 willen we dit verder stroomlijnen.

Bezwaren huurverhoging

Ontvangen bezwaren van huurders met een sociaal huurcontract

Totaal

Tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

%

Tegen reguliere huurverhoging

%

2019

242

116

48%

126

52%

2018

295

103

35%

192

65%

Woonlastenakkoord

In het woonlastenakkoord van 2016 hebben gemeente Amsterdam, Huurdersvereniging Amsterdam en de woningcorporaties afspraken gemaakt over passende huur. De regeling is er voor mensen die lange tijd een laag inkomen hebben én een huur boven de huurtoeslaggrens voor hun woning betalen. In de periode 2016 tot en met 2018 betaalde de gemeente deze regeling. Vanaf 2019 hebben de corporaties de huurprijs verlaagd voor huurders die recht hebben op de regeling of zijn mensen verhuisd naar een kleinere woning met een lagere huur.

De gemeente Amsterdam heeft eind 2018 de gegevens van de betreffende huurders aangeleverd. Bij deze huurders heeft De Key de huurprijs per 1 januari 2019 verlaagd naar de geldende lage (€ 607,42) of hoge (€ 651,03) aftoppingsgrens. In totaal hebben we per 1 januari 2019 bij 759 huurders de huurprijs verlaagd met een totaalbedrag van € 32.671 per maand.

Zie voor meer informatie ook www.amsterdam.nl/pakjekans.