Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verbeterprojecten

Bovenstaand schema geeft een overzicht van de lopende verbeterprojecten en de stand van zaken aan het eind van 2019. Iedere fase wordt met een besluit afgesloten.

Heroriëntatie verbeterprojecten

Begin 2019 besloten we tot een heroriëntatie van het maatregelenpakket van de verbeterprojecten. We hebben hoge ambities met onze verbeterprojecten. Daarom hebben we een nieuwe prioritering gemaakt. Verbeterprojecten kunnen variëren: we kennen een sobere of ingrijpende verbetering of zelfs sloop/ nieuwbouw op termijn. Het beleid om tot 2026 geen sloop toe te passen, laten we los. 

De eerder ingezette koers om in één of twee stappen naar CO2-neutrale wooncomplexen te gaan, is heroverwogen. Mede als gevolg van de verhuurderheffing ontbreekt het bij De Key aan financiële armslag om deze strategie blijvend waar te maken. Bij verbeterprojecten bereiken we wel betere energielabels voor onze woningen, maar de complete energietransitie naar CO2-neutrale woningen vergt meer. We voelen ons aan onze CO2-neutrale ambitie verbonden en blijven doorgaan met de energietransitie. Maar zolang wij verhuurderheffing moeten betalen, kunnen we minder doen dan eigenlijk nodig is. Naast de verbetering van de energielabels krijgt brandveiligheid de absolute prioriteit bij de verbeterprojecten.

Door de heroriëntatie vroeg de voorbereiding van de projecten meer tijd en in sommige gevallen moesten de plannen worden bijgesteld. Daardoor is de start van een aantal verbeterprojecten verschoven naar 2020. De uitgaven aan de verbeterprojecten vallen daardoor ook lager uit. Onder meer bij het project Columbusplein hebben we gedurende de uitvoering gekozen om de vloervervanging op een andere manier uit te voeren. In totaal is er € 19 miljoen uitgegeven ten opzichte van € 40 miljoen geprognosticeerd in de dPi. Het bedrag in de dPi is exclusief de toerekening van de organisatiekosten.

Gerealiseerde verbeterprojecten

In 2019 rondden we twee projecten af.

  • Columbusplein: Met het gevelherstel, het schilderwerk en de nieuwe kozijnen staat dit complex er weer schitterend bij. De bedrijfsruimten aan de Postjesweg behorend bij dit complex kregen prachtige luifels, wat het straatbeeld zeer ten goede komt.

  • Anton Waldorpstraat (fase 1): De woningen maakten door isolatie en nieuwe kozijnen een labelstap van D naar A. Het binnenklimaat is met de nieuwe mechanische ventilatie sterk verbeterd.

https://actueel.dekey.nl/2019/06/13/bewoners-anton-waldorpstraat-kijken-tevreden-terug-op-onderhoud/

Lopende verbeterprojecten

  • We zijn gestart met de verbeterprojecten voor de complexen Camperstraat, John Franklinstraat en de Weesperflat in Amsterdam.

  • Voor de Heemstedestraat is een uitvoeringsbesluit genomen en start de realisatie in 2020.

  • De Key volgt de Kaderafspraken voor vernieuwing en verbetering. Bij meer ingrijpende verbeteringen is de instemming van tenminste 70% van de bewoners een vereiste. Voor de verbeterplannen van de John Franklinstraat, Heemstedestraat en Anton Waldorpstraat (fase 2) is deze instemming verkregen.

  • In Zandvoort begonnen we met diverse woonblokken in Zandvoort Oud Noord en met de vier flats aan de Keesomstraat (zie hieronder).

Keesomstraat Zandvoort

In 2018 kwam betonschade aan het licht bij de vier flats aan de Keesomstraat in Zandvoort met in totaal 248 appartementen. In 2019 bleek dat het benodigde betonherstel en de ermee samenhangende asbestsanering groter was dan vooraf gedacht. Eind 2019 was het werk aan twee flats gereed en de bouwkundige werkzaamheden aan de twee andere flats zijn inmiddels gestart.