Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Uitwerking financieel beleid in 2019

In de onderstaande figuur is de herkomst en besteding van middelen in 2019 opgenomen.

Kasstromen

Uit het exploitatieresultaat (€ 46,0 miljoen) zijn de investeringen in bestaand bezit (€ 22,3 miljoen) en de geplande aflossingsverplichtingen (€ 23,1 miljoen) voldaan.

De verkoopopbrengst (€ 97,1 miljoen) was voldoende om nieuwbouw te bekostigen (€ 76,4 miljoen).

Het aandeel uit deelnemingen en kortgeld-mutaties bedraagt € 0,2 miljoen.

Liquide middelen

Per saldo is de stand van de liquide middelen in 2019 toegenomen met € 21,5 miljoen ten opzichte van 2018.
De toename is het resultaat van:

  • Langere vergunningstrajecten en moeizamere aanbesteding en contractvorming bij nieuwbouwprojecten;

  • Heroriëntatie van het maatregelenpakket van de verbeterprojecten.

De eindstand van € 140,8 miljoen komt boven de 10%-norm (€ 23,0 miljoen) uit van het WSW. Tegenover deze stand staat op 31 december 2019 een bedrag van € 99,0 miljoen waarvoor al nieuwbouwcontracten zijn aangegaan. Dit is in overeenstemming met de meerjarenbegroting 2020-2024. We verwachten de komende jaren het geld dat we hebben ontvangen uit de verkoop van bezit ook daadwerkelijk uit te geven aan nieuwbouwwoningen en aan het verbeteren van onze bestaande woningen. Hierdoor daalt onze stand liquide middelen binnen de bandbreedtes van het WSW. Om seizoenspatronen tussen in- en uitgaande kasstromen op te vangen, zullen we naar verwachting binnen één jaar onze kredietfaciliteit moeten vergroten of tijdelijk moeten lenen. Het bedrag dat we verwachten te lenen is niet hoger dan het bedrag dat De Key in enig jaar als aflossingsverplichting heeft.